Īpašuma apdrošināšana

BTA Īpašuma apdrošināšana parūpēsies par Tavu īpašumu, lai Tu justos droši jebkurā situācijā.

Kādēļ BTA īpašuma apdrošināšana?

Tavas viedierīces ir drošībā

Ar BTA Īpašuma apdrošināšanu Tavas viedierīces ir drošībā, gan esot mājās, gan ārpus tās.
Ierīces ir apdrošinātas neatkarīgi no tā, kur tās iegādātas
Visas ģimenes ierīces ir apdrošinātas
Ideāls papildpakalpojums - ja kāda ierīce saplīst ārpus mājām
Īpašuma apdrošināšana
Noskaties Mārtiņa stāstu

Apdrošināšanas gadījumi

Mums rūp Tava drošība un sirdsmiers un zinām, ka ir daudz dažādu faktoru, kas var radīt nevēlamus zaudējumus, piemēram, vētras laikā izsists stikls. BTA Īpašuma apdrošināšana būs Tavs drošības spilvens gadījumos, kad dzīve Tevi pārsteidz nesagatavotu.

Ugunsgrēka radītās vidējās apdrošināšanas izmaksas
15000 €
Zādzības gadījumu vidējās izmaksas
770 €
Vidējie zaudējumi ūdens noplūdes gadījumos
850 €
Vētras radītās vidējās izmaksas uz vienu mājsaimniecību
900 €

Papildu drošība

BTA rūp Tava un citu drošība, tāpēc piedāvājam iegādāties Īpašuma apdrošināšanu kopā ar civiltiesisko atbildību. Izvēlies savai ikdienai atbilstošus atlīdzību limitus un pasargā sevi no izmaksām, kas var rasties tādos gadījumos, kā:
nopludināts kaimiņu īpašums,
ugunsgrēks, kas ietekmējis arī kaimiņu īpašumu,
atgadījumi ar elektrisko skūteri,
citi negadījumi, kur iesaistīta trešā persona.

Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenti un noteikumi

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Dzīvokļus;
 • Dzīvojamās ēkas, tai skaitā labiekārtojuma konstrukcijas, piemēram, žogus, vārtus, bērnu laikumus, celiņus u.tml;
 • Palīgēkas (saimniecības ēkas, garāžas, pirtis u.tml.);
 • Kustamo mantu (mēbeles, apģērbus, sadzīves tehniku, interjera elementus, sporta piederumus u.tml.);
 • saules paneļu sistēmas, kas uzstādītas uz ēkas jumtiem vai uz zemes.

Apdrošinot ēkas un dzīvokļus, tiek apdrošināta arī ārējā un iekšējā apdare, mājokļa komunikāciju sistēmas (cauruļvadi, elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas u.tml.), kā arī citas mājokļa neatņemamas sastāvdaļas.

Pagarinātā garantija

Tiek apdrošinātas elektroniskas ierīces (sadzīves tehnika, elektroiekārtas, elektronika, datortehnika), kas iegādātas jaunas, bez defektiem ar ražotāja garantiju ne mazāk kā 24 mēneši un tiek izmantotas mājsaimniecībā. BTA pagarinātās garantijas laikā atlīdzinās zaudējumus preces defektu dēļ, kas saskaņā ar ražotāja garantiju būtu uzskatāmi par garantijas gadījumiem.

Pagarinātā garantija stājas spēkā, beidzoties ražotāja garantijas termiņam un darbojas vēl divus gadus (24 mēnešus), nodrošinot zaudējumu atlīdzināšanu ierīces sabojāšanas gadījumā, kad apdrošināšanas objektam nepieciešams remonts, kas atbilst garantijas remonta nosacījumiem; Atlīdzības limits līdz 1000 EUR.

Īres ienākumu zudums

Tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība par īres ienākumu zudumu, ja tā cēlonis ir apdrošinātā nekustamā īpašuma bojājums vai bojāeja;

Pierādāmie īres ienākumi tiek atlīdzināti ne ilgāk kā 12 mēnešus uguns riska iestāšanās gadījumā, bet pārējo apdrošināto risku iestāšanās gadījumā maksimālais atlīdzināšanas periods - 1 mēnesis.

Īrnieku nodarītais kaitējums

Tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība par apdrošināšanas objektam nodarīto bojājumu, kas radies Apdrošinātā īrnieku ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;

Lai negadījumu atzītu par apdrošināšanas gadījumu, obligāti jābūt uz iespējamā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī spēkā esošam īres līgumam ar darbības termiņu ne mazāk ka 1 mēnesis, un kompetentas iestādes (Valsta policijas) apstiprinājumam par īrnieku nodarītiem zaudējumiem.

Elektroniskie riski

Elektroniskie riski – avārijas izraisīts elektrības padeves pārtraukums, pārspriegums, pārslodze, īssavienojums Aizsardzība attiecas uz elektroiekārtām, kas darbojas ar elektriskostrāvu.

Kredītmaksājumu apdrošināšana

BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību hipotekārā kredītmaksājuma apmērā par apdrošināto nekustamo īpašumu, ja zaudējums radies Uguns iestāšanās rezultātā un dzīvošana tajā nav iespējama;

Pierādāmais hipotekārais kredītmaksājums tiek atlīdzināts līdz brīdim, kad īpašums ir pilnībā atjaunots, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus un zaudējumu atlīdzināšanas limits tiek noteikts 3000 EUR apmērā par vienu apdrošināšanas gadījumu.

Palīdzības komplekts

Nopērkot šo pakalpojumu, mēs nodrošināsim atslēdznieka, santehniķa, namdara un fiziskās apsardzes pakalpojumus, ar limitu 350 EUR.

Palīdzības komplekts plus (standarts palīdzības komplekts ar limitu 350 EUR + Hate alert segums ar limitu 500 EUR)

Hate alert - BTA atlīdzina izdevumus par psihologa, psihoterapeita palīdzību un izdevumus par juridiska rakstura pakalpojumiem, kas radušies saistībā ar Apdrošinātā vai Apdrošinātā ģimenes locekļu* apvainojumu vai apmelojumu tiešsaistē:

 • Pret tiem vērstu naida runu, kiberhuligānismu, kibermobingu, huligānismu virtuālajā telpā, agresīvām, aizskarošām darbībām tiešsaistē (piemēram, komentāri), šantāžu;
 • Nepatiesas vai nevēlamas (privātas) informācijas/fotogrāfiju nesaskaņotu izplatīšanu internetā;
 • Viltojumu (deepfake) (attēlu apstrādes tehnika, ar kuras palīdzību ir iespējams pieskaņot seju citam ķermenim);
 • Citām pret Apdrošināto vai Apdrošinātā ģimenes locekļiem vērstām vardarbīgām darbībām tiešsaistē (internetā vai sociālajos tīklos).

* Apdrošinātā ģimenes locekļi: laulātais vai persona, ar kuru Apdrošinātajam ir kopīga mājsaimniecība, personas par kurām Apdrošinātais ir civiltiesiski atbildīgs (Apdrošinātā nepilngadīgie bērni un citas personas par kurām Apdrošinātais ir civiltiesiski atbildīgs atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam).

Mums ir svarīgi Tevi atbalstīt, ja ar Tavu mīluli notiks negadījums! BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies dzīvnieka nāve, vai nepieciešams veikt eitanāziju apdrošinātā riska rezultātā. Apdrošinātie riski: slimības, traumas, dzemdības, trešo personu prettiesiskas rīcība, ugunsgrēks, dabas stihiskie postījumi, citu dzīvnieku uzbrukums, saindēšanās ar indīgām vielām, indīgu dzīvnieku vai kukaiņu kodums, pakļūšanas zem transporta līdzekļa.

Izvēlies piemērotāko segumu* par 5 EUR vai 10 EUR uz gadu! Pašrisks tiek noteikts 0 EUR apmērā.

* Apdrošināšanu var iegādāties tikai kopā ar Īpašuma apdrošināšanu!

 • Ja tiek apdrošināts Dzīvoklis, tad tiek atlīdzināti arī zaudējumi apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā, kas radušies ar Dzīvokli juridiski saistītas autostāvvietas vai palīgtelpas bojājumu rezultātā, līdz 3 000 EUR.
 • Šķidruma noplūdes gadījumā, BTA atlīdzinās saprātīgos, dokumentāli pierādāmos izdevumus, kas nepieciešami bojājuma cēloņa atrašanai, līdz 500 EUR.
 • Ja dzīvošana apdrošināta dzīvoklī vai mājā nav iespējama, tiks atlīdzināti pagaidu dzīvesvietas īres izdevumi, līdz 9 mēnešiem Uguns gadījumā, bet pārējo risku iestāšanās gadījumā – 1 mēnesi.
 • Ja ir apdrošināta Kustamā manta un juvelierizstrādājumi apdrošināšanas līgumā nav atsevišķi apdrošināti, tad zaudējumi par juvelierizstrādājumu bojājumu vai bojāeju tiks atlīdzināti līdz 500 EUR par vienu apdrošināšanas gadījumu.
 • Kopā ar visu risku segumu tiks atlīdzinās atlikušās mantas transportēšanas un uzglabāšanas izmaksas, ja pēc apdrošināšanas gadījuma nav iespējams bojātajā nekustamajā īpašumā glabāt mantu. Glabāšanas izmaksas tiek atlīdzinātas līdz brīdim, kad apdrošinātais nekustamais īpašums ir pilnībā atjaunots, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus. Limits tiek noteikts 500 EUR.
 • Ja ir noticis ugunsgrēks, kopā ar visu risku segumu tiek atlīdzināti izdevumi par psihologa, psihoterapeita palīdzību līdz 500 EUR par periodu ne ilgāk kā 6 mēneši.
 • Kopā ar visu risku segumu tiks atlīdzinās atlikušās mantas transportēšanas un uzglabāšanas izmaksas, ja pēc apdrošināšanas gadījuma nav iespējams bojātajā nekustamajā īpašumā glabāt mantu. Glabāšanas izmaksas tiek atlīdzinātas līdz brīdim, kad apdrošinātais nekustamais īpašums ir pilnībā atjaunots, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus. Limits tiek noteikts 500 EUR.
 • Ja ir apdrošināts Nekustamais īpašums, kopā ar visu risku segumu tiek atlīdzināti zaudējumi par piespiedu atgriešanos no ceļojuma, iespējamā apdrošināšanas gadījuma dēļ, līdz 500 EUR.

Zemapdrošināšana – situācija, kad apdrošinājuma summa apdrošināšanas objektam ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību.

Apdrošināšanas polise tiek noslēgta, lai, notiekot apdrošināšanas gadījumam, būtu iespējams atjaunot īpašumu tā sākotnējā stāvoklī, vai saņemt pietiekamu atlīdzību, lai to aizvietotu ar līdzvērtīgu. Lūdzu pievērs uzmanību Apdrošinājuma summai! Tava īpašuma apdrošināšanas summa var izrādīties nepietiekama un apdrošināšanas izmaksas apmērs pilnībā nesegs zaudējumus.

Atlīdzības summa ir tieši atkarīga no materiālu un pakalpojumu izmaksām apdrošināšanas gadījuma brīdī un apdrošināšanas polises nosacījumiem, tai skaitā apdrošinājuma summas.

Informācija esošiem klientiem >

Ja būvējat māju vai palīgēku, tad, lai pasargātos no neparedzētiem finansiāliem zaudējumiem būvniecības procesā, nepieciešams iegadāties Būvniecības risku apdrošināšanu. Šis apdrošināšanas veids ir līdzīgs īpašuma visu risku apdrošināšanai, tomēr paredzēts ēkām un būvēm, kas atrodas būvniecības procesā. Būvlaukuma teritorijā būs apdrošināti gan iestrādātie materiāli un konstrukcijas, gan tie, kas atvesti uz objektu un gaida savu kārtu. Tiek apdrošinātas arī darba spēka izmaksas, kas nepieciešamas, lai atjaunotu objektu pēc negadījuma.

Tiks atlīdzināti sekojoši zaudējumi:

 • Ugunsgrēka būvlaukumā radīti zaudējumi;
 • Dabas stihisko postu radīti zaudējumi, piemēram, krītošo koku vai krusas radīti zaudējumi;
 • Plūdu nodarīti zaudējumi, piemēram, izskaloti pamati vai ūdens bojāti būvmateriāli;
 • Tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies trešajām personām nozogot vai nolaupot būvmateriālus;
 • Trešo personu vandālisma radīti zaudējumi;
 • Sauszemes transportlīdzekļu trieciens būvējamā ēkā vai būvmateriālu krautnēs;
 • u.c.

Klimata pārmaiņu pastiprinātās dabas stihijas – spēcīgas vētras, tveice un sausuma periodi – apgrūtina dzīvi ne vien zemkopjiem, bet arī mežsaimniekiem. Lai samazinātu jaunaudžu un mežu īpašnieku riskus, piedāvājam Meža apdrošināšanu.

Latvijas dabas bagātība – mežs! Pasargā to un neciet zaudējumus.

BTA piedāvā apdrošināšanas aizsardzību pret:
- uguns
- vētras
- zādzības
- meža zvēru
- snieglauzes un kukaiņu riskiem (t.s Astoņzobu mizgrauzis)

«Meža apdrošināšana ir pavisam jauns produkts BTA klāstā, taču jau tagad meža īpašnieki izrāda lielu interesi par to. Apmēram puse no visiem Latvijas mežiem pieder privāto zemju īpašniekiem, kuru kopējais skaits ir aptuveni 135 tūkstoši. BTA piedāvātā apdrošināšana ir izdevīga gan lielajiem meža īpašniekiem, gan mazajiem, jo kā zināms, meža vērtība ilgtermiņā tikai pieaug un no negadījumiem, kas galvenokārt ir nepatstāvīgi laikapstākļi vai klimata postījumi, mežs nav pasargāts!» BTA Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče.

Lai noslēgtu līgumu, nepieciešams saņemt klienta aizpildīts pieteikums un taksācijas kartiņa, kas nav vecāka par 20 gadiem.

Meža apdrošināšanas noteikumi
- Meža apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
- Meža apdrošināšanas noteikumi Nr.08.M1  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 05.04.2022.)

Mēs ar Tevi sazināsimies

Aizpildi formu un mēs ar Tevi sazināsimies par izvēlēto tēmu.

* Ar zvaigznīti atzīmētie lauki jāaizpilda obligāti.

Piekrītu saņemt BTA īpašos piedāvājumus un jaunumus e-pastā.

Es apstiprinu, ka esmu iepazinies ar Privātuma aizsardzību BTA.

Tevi varētu arī interesēt

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Pašrisks KASKO
{{transform.translate(title)}} {{value}}
insurance_option_subtitle
{{transform.translate(insuranceOptionsValue)}}
Apdrošinātie riski

Mēs, BTA, atlīdzinām par personas, kura pie mums apdrošinājusi transportlīdzekli, nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā, trešo personu (citu transportlīdzekļu īpašnieku, velosipēdistu, gājēju) ārstēšanās izdevumus, kā arī trešo personu īpašumam nodarītos zaudējumus.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €/pers.
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Ļauj mums Tev atgādināt!

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Piekrītu saņemt īpašos piedāvājumus un informāciju
Sesija beigsies pēc:

{{sessionTimeout.formattedTime}}

popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
Lūdzu, norādi teritoriju!
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
Lūdzu, norādi vadīšanas pieredzi!
{{popup.textTitle}}
btar_please_wait

btar_popup_few_seconds

Cookie
Sīkdatnes
Cookies Settings
Sīkdatņu pārvaldība
Lai šī tīmekļa vietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un mārketinga sīkdatnes.

Ja piekrītat visām sīkdatnēm, lūdzu, nospiediet “Piekrītu”.
Ja vēlaties atteikties no sīkdatnēm, lūdzu, nospiediet “Nepiekrītu“. Savu izvēli varat pārvaldīt, nospiežot “Pielāgot izvēli”.

Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā
Plašāku informāciju skatiet mūsu
Sīkdatņu politikā

Funkcionalitātes (nepieciešamās) sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas vietnes darbībai, un tās nevar atspējot. Šīs sīkdatnes var iedalīt sesijas sīkdatnēs un pastāvīgās sīkdatnēs, kuras nesaglabā personu identificējošu informāciju. Sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas, tiklīdz Jūs pametīsiet šo vietni.


Statistikas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai novērtētu vietnes un datplūsmas avotu izmantošanu, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama vietnes darbības uzlabošanai. Šīs sīkdatnes palīdz mums noteikt, kuras tīmekļa vietnes sadaļas ir vispopulārākās, un uzzināt par lietotāju pārlūkošanas paradumiem. Šajā nolūkā mēs izmantojam Google Analytics statistikas rīku. Visa apkopotā informācija ir anonīma un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt.


Mārketinga sīkdatnes

Šīs trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas, lai atbilstoši Jūsu vēlmēm parādītu personalizētas reklāmas. Mēs izmantojam sīkdatnes, kas palīdz mums apkopot informāciju par Jūsu lietošanas paradumiem šajā tīmekļa vietnē un ļauj mums uzzināt par Jūsu interesēm, lai mēs varētu rādīt tikai tās reklāmas, kas ir atbilstošas Jūsu lietošanas paradumiem. Ja nevēlaties, lai mēs Jums rādītu jebkādu reklāmu, atstājiet šo izvēlni tukšu.