Rīcības kodekss sadarbības partneriem


Preambula


Mēs esam BTA – apdrošināšanas tirgus līderis Baltijas valstīs, tehnoloģiju un inovāciju vadīts, uz cilvēku vērsts uzņēmums. Mūsu mērķis ir radīt ilgtspējīgas Korporatīvo Sociālo Inovāciju (KSI) iniciatīvas, kas sniegtu labumu sabiedrībai un apkārtējai videi.
Turpinot rūpēties par ilgtspēju un klimata negatīvo izmaiņu samazināšanu, BTA ir saņēmis sertifikātus par starptautisko standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 ieviešanu un uzturēšanu. Šie sertifikāti apliecina BTA ieguldījumu ilgtspējā un apņemšanos arī turpmāk strādāt atbilstoši prasmīgas pārvaldīšanas principiem.
Mēs aicinām mūsu sadarbības partnerus iepazīties ar šo Rīcības kodeksu, kurā aprakstīti uzņēmuma uzvedības un rīcības pamatprincipi. 1. Likumu un normatīvo aktu noteikumu ievērošana

Uzņēmuma darbība ir pārredzama un godīga, mēs ievērojam Latvijas Republikas likumus. Esam pārliecināti, ka arī mūsu sadarbības partneriem ir jāievēro visi to darbību reglamentējošie tiesību akti. Ja kāda no šī Rīcības kodeksa prasībām ir pretrunā ar likumu, sadarbības partneriem ir jāievēro stingrākā prasība.

 1. Pilnīga neiecietība pret korupciju

Mēs stingri iestājamies pret korupciju un kukuļošanu jebkurā to izpausmē, un tādu pašu nostāju mēs sagaidām arī no mūsu sadarbības partneriem.

 1. Godīga konkurence

BTA iestājas par godīgu konkurenci. Mēs ceram, ka arī mūsu sadarbības partneri savā darbā ievēros šo principu.

 1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un starptautisko sankciju prasību ievērošana

Mūsu sadarbības partneriem ir jāievēro visi piemērojamie tiesību akti, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, ko nosaka Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijas vai tirdzniecības vai ekonomiskās sankcijas, Eiropas Savienības, Latvijas Republikas, Apvienotās Karalistes vai Amerikas Savienoto Valstu normatīvie akti.

 1. Interešu konfliktu novērošana

Sadarbības partneriem ir jāizvairās no jebkādām situācijām, kurās abu pušu starpā var rasties interešu konflikts. Tiek sagaidīts, ka sadarbības partneri spēs konstatēt jebkuru iespējamu interešu konfliktu attiecībās ar BTA un par to ziņos.

 1. Diskriminācijas aizliegums

Mēs rūpējamies par to, lai tiktu ievērotas cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības. Sadarbības partneriem jāatturas no jebkāda veida diskriminācijas. Nav pieļaujama diskriminācija etniskās izcelsmes, ādas krāsas, rases, tautības, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, dzimuma, grūtniecības, seksuālās orientācijas, ģimenes stāvokļa vai maternitātes/paternitātes, dalības arodbiedrībās, politisko uzskatu vai vecuma dēļ.

 1. Taisnīgi darba apstākļi

Sadarbības partneri neatbalsta piespiedu vai ieslodzīto darbu. Tas nodrošina, ka darbinieki ir pasargāti no nežēlīgas vai necilvēcīgas izturēšanās darbavietā. Fizisks sods, fiziska, seksuāla, psiholoģiska vardarbība vai uzmākšanās ir stingri aizliegta. Tāpat ir aizliegts draudēt darbiniekiem ar šādu līdzekļu izmantošanu. Darbaspēka ekspluatācija vai piespiedu verdzība ir stingri aizliegta. Sadarbības partneriem ir jāatzīst un jāievēro darbinieku tiesības veidot apvienības un organizēt kolektīvo apspriešanu.

 1. Bērnu darbs

Mēs atzīstam bērnu tiesības būt pasargātiem no ekonomiskas ekspluatācijas. Sadarbības partneri nedrīkst nodarbināt darbiniekus, kas jaunāki par nacionālajos normatīvajos aktos noteikto vecumu, kā arī apņemas aizsargāt viņus no tāda darba, kas pēc sava rakstura vai apstākļiem, kādos tas tiek veikts, var kaitēt viņu veselībai, drošībai vai tikumībai. Nepilngadīgas personas nedrīkst tikt nodarbinātas nakts laikā.

 1. Darba drošība un veselība

Sadarbības partneri saviem darbiniekiem nodrošina drošu un neapdraudētu darba vidi. Jebkādi cilvēka pamattiesību pārkāpumi darbavietā ir aizliegti. Sadarbības partneri ievēro ugunsdrošības prasības. No sadarbības partneriem tiek sagaidīts, ka tiks veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu nelaimes gadījumus un kaitējumu veselībai.

 1. Sankciju sistēma

Mēs neatbalstām un nepieļaujam miesas sodu, vardarbības vai cita veida psiholoģiskas vai fiziskas piespiešanas izmantošanu, un to pašu mēs sagaidām arī no mūsu sadarbības partneriem.

 1. Atlīdzība un darba laiks

Mēs cienām un novērtējam katru savu darbinieku. Tāpat sagaidām, ka sadarbības partneri ievēro tiesību aktus par darba laiku, minimālo algu, virsstundām, pārtraukumiem un atpūtas laikiem, darbnespējas dienām un ikgadējo atvaļinājumu, bērna kopšanas atvaļinājumu un obligāto aizsardzību (piemēram, sociālo apdrošināšanu), kā arī nodrošina, ka visi darbinieki pirms darba uzsākšanas tiek iepazīstināti ar saviem pamatdarba nosacījumiem.

 1. Vides aizsardzība

Mēs esam ilgtspējīgs uzņēmums, kas ir apņēmies darboties videi draudzīgā veidā un atbildīgi izmantot dabas resursus. Mēs cenšamies palēnināt klimata pārmaiņas un vēlamies nepārtraukti pilnveidot savu videi draudzīga uzņēmuma darbību, kā arī aicinām mūsu sadarbības partnerus sekot šim piemēram. Sadarbības partneriem ir jāievēro vides aizsardzības prasības. Mēs aicinām ieviest pasākumus, kuru mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi, kā arī ņemt vērā videi kaitīgo vielu un procesu ietekmi. Jebkāda ietekme uz vidi ir jānovērš vai jāsamazina līdz minimumam, ja to iespējams nodrošināt, veicot samērīgus pasākumus. Tiek nodrošināta taupīga dabas resursu izmantošana un piesardzīga rīcība ar videi bīstamiem materiāliem.

 1. Apakšuzņēmēji

Sadarbības partneru piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir pienākums ievērot standartus, kas atbilst šim Rīcības kodeksam. Sadarbības partneriem ir jāinformē apakšuzņēmēji par šī Rīcības kodeksa noteikumiem un jānodrošina, lai tie ievērotu tajā minētās prasības un standartus.

 1. Ziņošana par pārkāpumiem un pienākums sadarboties

Ja sadarbības partneriem rodas aizdomas, ka ir pārkāpti šī Rīcības kodeksa noteikumi, par to nekavējoties jāziņo un jāsadarbojas pārkāpuma un tā apstākļu izmeklēšanā. Lai ziņotu par pārkāpumu, lūdzu, izmantojiet ziņošanas kanālu trauksmes celšanai: whistleblowing@bta.lv. 


 1. Revīzija

Vajadzības gadījumā sadarbības partneri nodrošina iespēju pārbaudīt savas darbības atbilstību šim Rīcības kodeksam. Šajā nolūkā veiktiem pasākumiem ir jābūt atbilstošiem un samērīgiem.

 1. Noslēguma noteikumi

Ja sadarbības partneri pārkāpj šajā Rīcības kodeksā minētos pienākumus, tiek noteikts saprātīgs termiņš pārkāpuma novēršanai vai, ja pārkāpuma dēļ to nav iespējams izdarīt, tiek izteikts brīdinājums. Ja sadarbības partneri nenovērš pārkāpumu vai izdara atkārtotu pārkāpumu, līgumu ar šo sadarbības partneri var izbeigt.

Viegli būt atbildīgam!

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Pašrisks KASKO
{{transform.translate(title)}} {{value}}
insurance_option_subtitle
{{transform.translate(insuranceOptionsValue)}}
Apdrošinātie riski

Mēs, BTA, atlīdzinām par personas, kura pie mums apdrošinājusi transportlīdzekli, nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā, trešo personu (citu transportlīdzekļu īpašnieku, velosipēdistu, gājēju) ārstēšanās izdevumus, kā arī trešo personu īpašumam nodarītos zaudējumus.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €/pers.
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Ļauj mums Tev atgādināt!

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Piekrītu saņemt īpašos piedāvājumus un informāciju
Sesija beigsies pēc:

{{sessionTimeout.formattedTime}}

popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
Lūdzu, norādi teritoriju!
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
Lūdzu, norādi vadīšanas pieredzi!
{{popup.textTitle}}
btar_please_wait

btar_popup_few_seconds

Cookie
Sīkdatnes
Cookies Settings
Sīkdatņu pārvaldība
Lai šī tīmekļa vietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un mārketinga sīkdatnes.

Ja piekrītat visām sīkdatnēm, lūdzu, nospiediet “Piekrītu”.
Ja vēlaties atteikties no sīkdatnēm, lūdzu, nospiediet “Nepiekrītu“. Savu izvēli varat pārvaldīt, nospiežot “Pielāgot izvēli”.

Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā
Plašāku informāciju skatiet mūsu
Sīkdatņu politikā

Funkcionalitātes (nepieciešamās) sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas vietnes darbībai, un tās nevar atspējot. Šīs sīkdatnes var iedalīt sesijas sīkdatnēs un pastāvīgās sīkdatnēs, kuras nesaglabā personu identificējošu informāciju. Sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas, tiklīdz Jūs pametīsiet šo vietni.


Statistikas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai novērtētu vietnes un datplūsmas avotu izmantošanu, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama vietnes darbības uzlabošanai. Šīs sīkdatnes palīdz mums noteikt, kuras tīmekļa vietnes sadaļas ir vispopulārākās, un uzzināt par lietotāju pārlūkošanas paradumiem. Šajā nolūkā mēs izmantojam Google Analytics statistikas rīku. Visa apkopotā informācija ir anonīma un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt.


Mārketinga sīkdatnes

Šīs trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas, lai atbilstoši Jūsu vēlmēm parādītu personalizētas reklāmas. Mēs izmantojam sīkdatnes, kas palīdz mums apkopot informāciju par Jūsu lietošanas paradumiem šajā tīmekļa vietnē un ļauj mums uzzināt par Jūsu interesēm, lai mēs varētu rādīt tikai tās reklāmas, kas ir atbilstošas Jūsu lietošanas paradumiem. Ja nevēlaties, lai mēs Jums rādītu jebkādu reklāmu, atstājiet šo izvēlni tukšu.