Komercīpašuma apdrošināšana

Diemžēl ne vienmēr varam izvairīties no negadījuma - ugunsnelaimes, dabas stihijām, zagļiem vai citām likstām, kas var skart uzņēmuma īpašumu un mantu, kā arī radīt uzņēmējdarbības daļēju vai pillnīgu pārtraukšanu līdz seku novēršanai. Reizēm īpašums negadījumā var tikt bojāts vai pilnībā iznīcināts vienā acumirklī. Gādīgs īpašnieks apdrošina savu īpašumu! Nekustamā īpašuma un pamatlīdzekļu apdrošināšana neparedzētās situācijās pasargās no lielām raizēm un tēriņiem, un palīdzēs ātrāk atgriezties uzņēmumam ierastajā darba ritmā, lai varētu turpināt komercdarbību. Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam – izvērtēsim Tava uzņēmuma vajadzības, piedāvāsim izdevīgus nosacījumus, profesionālu apkalpošanu un bonusus!

Vēlos saņemt piedāvājumu polises iegādei:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kāpēc izvēlēties BTA Komerciālo īpašumu apdrošināšanu?

Mūsu priekšrocības:

 • Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam, piedāvājot gan banku prasībām atbilstošu apdrošināšanas segumu, gan arī ļoti plašu papildu segumu.
 • Apdrošinot nekustamo īpašumu pret pamatriskiem, bez papildu maksas noteiktā apmērā atlīdzināsim bojājumus labiekārtojuma konstrukcijām, piemēram, žogam vai vārtiem.
 • Apdrošinot kustamo mantu jeb pamatlīdzekļus pret pamatriskiem, bez papildu maksas noteiktā apmērā segsim arī zaudējumus par darbinieku mantas bojājumu, bojāeju vai zudumu apdrošinātajā uzņēmuma teritorijā.
 • Apdrošinot kustamo mantu jeb pamatlīdzekļus pret pamatriskiem, bez papildu maksas noteiktā apmērā segsim arī zaudējumus par pieņemtās mantas bojājumu, bojāeju vai zudumu.
 • Ja esi gādīgs īpašnieks un Tavs nekustamais īpašums ir aprīkots ar drošības iekārtām (signalizāciju, dūmu detektoriem, metāla durvīm u.c.), piedāvāsim atlaides.
 • Notiekot negadījumam, operatīvi izskatīsim Tavu atlīdzības pieteikumu, un nelielu bojājumu gadījumā atlīdzību varēsi saņemt jau tajā pašā dienā vai dažu dienu laikā.

 

Kādu īpašumu var apdrošināt?

Apdrošinām visu veidu nekustamo īpašumu:

 • ēkas, būves, hidrotehniskās celtnes un to komunikācijas;
 • telpu iekšējo apdari;
 • preces, produkciju, izejvielas, iekārtas;
 • tehnoloģiskās iekārtas, biroja aprīkojumu, inventāru;
 • stiklojumu - skatlogus, virsmas, vitrāžas;

Apdrošinot ēkas un būves, tiek apdrošināta arī ārējā un iekšējā apdare, nekustamā īpašuma komunikāciju sistēmas (cauruļvadi, elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas u.tml.), kā arī citas nekustamā īpašuma neatņemamas sastāvdaļas.

Gan papildus nekustamā īpašuma apdrošināšanai, gan arī atsevišķi apdrošinām kustamo īpašumu:

 • kustamie pamatlīdzekļi (piemēram, biroju aprīkojums, tehnoloģiskās iekārtas, darba galdi);
 • apgrozāmie līdzekļi - krājumi (piemēram, izejvielas, nepabeigtie un gatavie ražojumi, iepakojuma materiāli, preces realizācijai);
 • nomātā manta - kustamās lietas, kas pieder trešajām personām un kuras lieto uz kāda tiesiska pamata;
 • pieņemtā manta - kustamās lietas, kas pieder trešajām personām.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Tabulā norādītie riski attiecas gan uz nekustamo īpašumu, gan arī uz kustamo īpašumu!  
Pamatriski:
 
   
Uguns risks
Ugunsgrēks, eksplozija, zibens spēriens, lidaparātu vai to kravu uzgāšanās; tiek atlīdzināts arī sodrēju, dūmu un uguns dzēšanas seku radītāais kaitējums, ja to cēlonis ir ugunsgrēks.
Šķidruma vai tvaika noplūde
Komunikācijas sistēmu, piemēram, ūdens apgādes, kanalizācijas, apkures, lietus notekūdeņu, ventilācijas, sadzīves iekārtu u.c., avārija, ēkas iekšpusē esoša cauruļvada aizsalšana un tai sekojošs cauruļvada plīsums, kaimiņu izraisīta appludināšana.
Dabas stihiskie posti
Vētra, krusa, spēcīgas snigšanas rezultātā notikusi sniega iedarbība, kā arī koku, mastu, stabu vai to daļu nogāšanās.
Trešo personu prettiesiska rīcība
Zādzība, laupīšana, citu persona veikta ļaunprātīga īpašuma bojāšana, transportlīdzekļa trieciens.
Saplīsis akvārijs
Tiek segti zaudējumi, ja saplīst akvārījs, un tas rada bojājumus arī pārējam īpašumam.
Krāsas ietekme
Piemēram, verot vaļā krāsas bundžu, nejauši izlīst krāsa un sabojā īpašumu.
Caurvējš
Tiek segti zaudējumi, ja caurvēja rezultātā tiek bojātas, piemēram, durvis vai logi.
Stiklojuma plīsums
Stiklojuma pēkšņa saplīšana.
Jebkurš cits notikums, kas nav noteikumos nav minēts kā izņēmums
Piemēram, pārvietojot iekārtu, tiek nejauši izsists caurums sienā vai arī, klientam paklūpot, tiek apgāzta un bojāta iekārta.
Papildu drošībai piedāvajam aizsardzību pret šādiem papildriskiem:
€ - par papildu samaksu
Par papildu samaksu jebkuru no riskiem var iekļaut arī pamatseguma risku polisē
   
Dūmu iedarbība
Dūmu, kas pēkšņi izrāvušies no apkures, vārīšanas vai žāvēšanas iekārtām, iedarbības radīti bojājumi, piemēram, dūmi izraujas no krāsns, kā rezultātā apkvēp griesti.
Virsskaņas lidmašīnas triecienvilnis
Virsskaņas lidmašīnas triecienviļņa tieša iedarbošanās uz īpašumu, piemēram, zemu līdojoša lidmašīna ar tirecienvilni izsit logus nekustamajam īpašumam.
Plūdi un pali
Iepriekš neparedzama noteiktas teritorijas applūšana ar ūdeni, kas pārgājis pāri atklātām ūdenstilpēm vai baseinam, izrāvies no aizsprostojumiem, dambjiem vai krastiem.
Virszemes inženiertehnisko komunikāciju apledojums
Kaitējums īpašumam, kura cēlonis ir virszemes inžniertehnisko komunikāciju apledojums virs 10 mm, piemēram, elektrības vadi, kas iet no mājas uz māju, apledo un pārplīst.
Zemestrīce
Kaitējums īpašumam, ja tā cēlonis ir zemestrīce, kas pēc Rihtera skalas ir vismaz četras balles stipra vai pēc starptautiskās satricinājumu mērījumu skalas MSK-64 ir vismaz piecas balles stipra.
Zemes noslīdējums, iegruvums
Zemes garozas pārbīdīšanās horizontālā vai vertikālā plaknē, izņemot seismiskās parādības.
Kodīgās gāzes
Kodīgu gāzu un ķīmisku izgarojumu pēkšņa iedarbība
Bonusi noteiktas summas apmērā bez papildu samaksas:
 
 
   
Bojājumi labiekārtojuma konstrukcijām
Bojājumi dažādām labiekārtojuma konstrukcijām, piemēram, žogam vai vārtiem. Ja būsi apdrošinājis neksutamo īpašumu un liela vēja ietekmē kāds krītošs koks būs sabojājis žogu, segsim radītos zaudējumus līdz 5 % apmērā no apdrošinājuma summas, bet ne vairāk kā 14 000 eiro. 
Darbinieku mantas apdrošināšana
Apdrošinot kustamo mantu jeb pamatlīdzekļus pret pamatriskiem, bez papildu maksas noteiktā apmērā segsim arī zaudējumus par darbinieku mantas bojājumu, bojāeju vai zudumu apdrošinātajā uzņēmuma teritorijā.
Pieņemtās mantas apdrošināšana
Apdrošinot kustamo mantu jeb pamatlīdzekļus pret pamatriskiem, bez papildu maksas noteiktā apmērā segsim arī zaudējumus par pieņemtās mantas bojājumu, bojāeju vai zudumu.

 

Nosakot sev vēlamo vai mūsu ieteikto apdrošinājuma summu, par papildu samaksu apdrošināšanas polisē vari iekļaut šādu aizsardzību:  
Elektroniskie riski
Avārijas izraisīts vai iepriekš neizziņots elektrības padeves pārtraukums, elektriskās strāvas iedarbība, tai skaitā bojājumi, kas radušies pārsprieguma, pārslodzes, īssavienojuma dēļ, zibens spēriena sekundārās parādības un no tām izrietošās elektromagnētiskās un elektriskās parādības, piemēram, ja pēkšņa elektrības padeves pārtraukuma rezultātā, sabojājies dators, kas bija apdrošināts kā kustamais īpašums.
Iekārtu salūšanas riski
Iekārtu salūšanas apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies šādu iemeslu rezultātā: fiziska sprādziena, īssavienojuma, strāvas pārsprieguma rezultātā, apkalpojošā personāla nekompetences, kļūdas vai neuzmanības dēļ, neatbilstošu materiālu vai nepareizas montāžas dēļ, kā arī sedz zaudējumus par citiem neparedzētiem bojājumiem, kas rada nepieciešamību veikt remontu.
Saimnieciskās darbības pārtraukšanas riski
Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana sedz uzņēmuma fiksētās izmaksas un peļņu gadījumā, ja uzņēmuma pamatlīdzekļi tiek bojāti vai aiziet bojā apdrošināto risku rezultātā. Šis veids ir īpaši svarīgs, ja kāda negadījuma rezultātā uzņēmumam rodas ilgstoša dīkstāve, turklāt uzņēmumu nav iespējams pārvietot uz citu vietu.
Pagaidu telpu noma
Ja nekustamajā īpašumā komerciālā darbība pēc negadījuma nav iespējama, tiek segti dokumentāli pierādāmie pārcelšanās izdevumi uz pagaidu nekustamo īpašumu un izdevumi par cita neksutamā īpašuma pagaidu īri.
Nomnieku, klientu vai viesu nodarītais kaitējums
Nomnieku, klientu vai viesu ļauna nolūka vai ļaunprātīgas rīcības radīti bojājumi, piemēram, īrnieku ļaunprātīgi bojāts telpu remonts vai viesu speciāli salauztas mēbeles. 
Pārvietojamā aprīkojuma apdrošināšana
Kustamās mantas, kas atrodas ārpus uzņēmuma teritorijas atrašanās vietas, bojājumi, bojāeja vai zudums, kas iestājies apdrošinātā riska rezultātā.
Atslēgu serviss
Slēdzeņu servisa pakalpojumu izmaksas  par sniegtajiem slēdzeņu atvēršanas, nomaiņas vai remonta pakalpojumiem, ja atslēgas nozaudēšanas, slēdzenes mehānisma bojājuma vai atslēgas bojājuma gadījumā nevarēsi iekļūt īpašumā; ja slēdzenes atvēršanas laikā tiek sabojātas durvis, noteiktā limita ietvaros tiek atlīdzināti izdevumi par ārdurvju remontu vai to aizvietošanu.

Kāda ir polises darbības teritorija?

 • Komerciālo īpašumu apdrošināšanas aizsardzība darbojas Latvijas Republikas teritorijā.
 • Pēc klienta vēlmēm un pieprasījuma kustamo mantu piedāvājam apdrošināt arī ārpus Latvijas Republikas robežām.

Polises iegādes veidi

Komerciālo īpašumu apdrošināšanas polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Ko darīt, ja noticis negadījums?

Informāciju par to, kā rīkoties, ja noticis negadījums, skati sadaļā “Atlīdzības”.

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Komerciālo īpašumu apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.4A-1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.02.2018.)
Noteikumi Nr.4A
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 17.08.2010.)
Komerciālo īpašumu visu risku apdrošināšanas noteikumi
Noteikumi Nr.4B-1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 15.08.2018.)
 
Noteikumi Nr.4B
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 23.11.2010.)
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 4
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 18.03.2019.)
Noteikumi Nr. 3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Visu risku apdrošināšanai
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Nosaukto risku apdrošināšanai
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments - Saimnieciskās darbības pārtraukšanas apdrošināšanai


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).