Privātuma aizsardzība BTA

Jūsu privātums mums ir svarīgs

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādājam tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par to drošību.

Stājoties spēkā Vispārējai personas datu aizsardzības regulai, esam pārskatījuši personas datu apstrādes procesus un Jūsu informēšanai publicējam BTA Privātuma politikas galvenos principus, kā arī BTA Privātuma politiku pilnā apmērā.

Datu apstrādes mērķi un pamatojums


Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Svarīgākais un apjomīgākais personas datu apstrādes mērķis ir apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana – sākot ar apdrošināšanas piedāvājumu sagatavošanu, beidzot ar lēmumu pieņemšanu un izpildi par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu. Šī mērķa ietvaros apstrādājam tādus personas datus kā vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par apdrošināto īpašumu un citus datus, kas sniegti BTA apdrošināšanas līguma noslēgšanai vai apdrošināšanas līguma darbības laikā, kā arī datus, kas iesniegti atlīdzību regulēšanas procesā. Būtisks priekšnosacījums Jūsu personas datu drošībai ir šo datu pareizība, tādēļ aicinām, kontaktējoties ar mums, Klientu portālā pārbaudīt savus kontakt datus, it īpaši tālruņa numuru un e-pastu. Visdrošākais veids savu datu pārbaudei un privātuma iestatījumu pārvaldīšanai ir izmantot BTA Klientu portālā esošās izvēlnes.

Risku vadība

BTA apstrādā personas datus arī risku vadības procesu ietvaros, lai novērstu krāpšanas gadījumus, veiktu klientu risku novērtējumus kā arī pretenziju administrēšanai.

Personāla vadība

Personāla vadības nolūkā personas dati tiek apstrādāti veicot kandidātu atlasi vakancēm, to novērtēšanu, kā arī noslēdzot un izpildot darba līgumus. BTA piesaistīto praktikantu datu apstrāde arī notiek atbilstoši šim mērķim.

Speciālo piedāvājumu sagatavošana

Pamatojoties uz klientu sniegto piekrišanu, BTA apstrādā personas datus organizējot loterijas, aptaujas, kā arī sūtot komerciāla rakstura paziņojumus.

Tiesību un likumīgo interešu realizācija un aizsardzība

BTA apstrādā datus, lai pildītu spēkā esošos tiesību aktus saistībā ar apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu un aizsargātu savas un klientu likumiskās tiesības, t.sk., lai arī pēc apdrošināšanas polises termiņa beigām spētu sniegt atbildes uz pamatotiem un likumīgiem pieprasījumiem.

Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu pieņemšana un nodrošināšana.

Lai noslēgtu un izpildītu apdrošināšanas līgumu, kas noslēgts ar apdrošināšanas starpnieku iesaisti un, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu cita apdrošinātāja vārdā, BTA darbojoties kā starpniekam.

Statistika

BTA veic statistisko datu apkopošanu par klientu, t.sk. par izmantotajiem apdrošināšanas pakalpojumiem un apdrošināšanas atlīdzībām.
Beidzoties datu uzglabāšanas periodam, personas dati tiek anonimizēti un turpmāk statistikas nolūkos izmantojamo datu kopumā personas dati nav atrodami.

 

Kam un uz kurieni nododam Jūsu datus


Personas datu saņēmēju kategorijas

BTA, ievērojot piemērojamos tiesību aktu prasības, ir tiesības nodot personas datus:

 • VIG grupas, kurā ietilpst BTA, uzņēmumiem personas datu apstrādei atbilstoši BTA noteiktajiem nolūkiem;
 • personām, ar kurām BTA sadarbojas noslēgtā apdrošināšanas līguma izpildē vai, lai nodrošinātu savu darbību vai funkciju izpildi, t.sk. pārapdrošināšanas sabiedrībām, bet tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams nolūku sasniegšanai;
 • personām, kas sniedz BTA apdrošinājuma ņēmēja kavēto apdrošināšanas prēmiju vai citu no apdrošināšanas līguma izrietošo maksājumu uzraudzības un iekasēšanas pakalpojumus, bet tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams nolūka sasniegšanai;
 • finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kuru labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums, lai tos informētu par apdrošināšanas līguma noteikumiem, apdrošināšanas līguma spēkā esību un apdrošināšanas atlīdzību noregulēšanu, bet tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams nolūka sasniegšanai;
 • Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas Informācijas sistēmai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
 • Citi partneri, kas saistīti ar BTA pakalpojumu sniegšanu, piemēram, arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, kā arī, kas sniedz pakalpojumus BTA klientiem – ārstniecības iestādes, sporta klubi, aptiekas, optikas saloni (veikali).

Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas datu apstrāde, ievērojot tiesību aktu prasības, var notikt gan Latvijā, gan ārpus tās.
Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ notiek, ja tam ir pamatojums un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, lai personas datu aizsardzība būtu nodrošināta atbilstoši personas datu aizsardzības pakāpei Latvijā.

Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus


Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ir spēkā līgumattiecības ar BTA;
 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts tiesību aktos;
 • nepieciešamība BTA leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai.

Jūs var atteikties no savu personas datu apstrādes tiesību aktos noteiktajā apjomā par to paziņojot BTA, ciktāl personas datu apstrāde nav saistīta ar BTA pienākumiem un tiesībām.

Jūsu tiesības


BTA nodrošina Jums:

 • Iespēju piekļūt saviem personas datiem, kas ir BTA rīcībā
 • Tiesības labot savus datus
  BTA saņemot argumentētu pieprasījumu par datu labošanu, veic neprecīzu datu labošanu un/vai veic nepilnīgu personas datu papildināšanu, ņemot vērā apstrādes nolūkus;
 • Tiesības iebilst savai datu apstrādei, pamatojaties uz piekrišanu
  BTA nodrošina Jums iespēju atsaukt sniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, BTA pārtrauc attiecīgo personas datu apstrādi.
 • Tiesības uz datu dzēšanu jeb tiesības tikt aizmirstam
  BTA nodrošina personas datu dzēšanu pēc Jūs pieprasījuma, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, tikai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, bet Jūs to esat atsaucis. Minētais nosacījums nav spēkā, ja personas datu, kuru dzēšanuJjūs pieprasāt, apstrādi BTA veic uz cita tiesiska pamata, piemēram, līgumsaistību izpilde vai normatīvais regulējums.
 • Tiesības uz datu pārnesamību
  BTA nodrošina Jums iespēju pēc pieprasījuma saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
 • Tiesības iesniegt sūdzības par datu apstrādi
  Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, iepriekš vēršoties ar savu pretenziju pie BTA, pretenziju izskatīsim atbilstoši mājas lapā pieejamai Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtībai.

Profilēšana, personalizētie piedāvājumi un automatizēto lēmumu pieņemšana


Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto automatizētai lēmumu pieņemšanai un speciālo piedāvājumu sagatavošanas mērķim.

BTA apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kā vispārīgu, tā arī īpaši klientam piemērotu piedāvājumu sagatavošanu un nosūtīšanu, ja vien klients nav pret šādu paziņojumu saņemšanu.

Saziņa par datu apstrādes jautājumiem


Jums ir iespēja sazināties ar BTA saistībā ar jautājumiem par Personas datu apstrādi:

 • rakstot e-pastu vai sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz bta@bta.lv vai sūtot vēstules uz adresi Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija.
 • Rakstot Datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu dpo@bta.lv vai sūtot vēstuli uz adresi Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, norādot – Datu aizsardzības speciālistam.