X

Nepilnīgas tūrisma nozares uzraudzības dēļ tūrisma aģentūru klienti nav pasargāti no zaudējumiem par nenotikušiem ceļojumiem

19.06.2015

Apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA), izpildot visas uzņemtās saistības, kas izriet no BTA un SIA “Relaks tūre” savstarpēji noslēgtā apdrošināšanas līguma, izmaksājusi SIA “Relaks tūre” klientiem apdrošināšanas atlīdzības līgumā norādītās kopējās apdrošinājuma summas – 28 500 eiro – apmērā. Tomēr, ņemot vērā to, ka SIA “Relaks tūre” bija apdrošinājusi savu saistību izpildi par minimālo summu, kas noteikta attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos, bet kas neatbilst tās patiesajām uzņemtajām saistībām, lielam skaitam SIA “Relaks tūre” klientu par nenotikušu ceļojumu rezultātā radītajiem zaudējumiem būs jāvēršas tiesībaizsardzības iestādēs. Šis gadījums uzskatāmi parāda, ka valsts nepilnīgas tūrisma nozares kontroles dēļ tūrisma aģentūru klienti nav pasargāti no zaudējumiem, kas var rasties situācijās, ja tūrisma aģentūra nonāk finansiālās grūtībās. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”, SIA “Relaks tūre” pienākums bija nodrošināt savu klientu iemaksātās naudas drošības garantiju. Drošības garantijai bija jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu klientu iemaksātas naudas atmaksāšanu, bet ne mazākai par 28 457,44 eiro. Izpildot normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības, SIA “Relaks tūre” pērnā gada 15. oktobrī noslēdza ar BTA apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Tūrisma operatoru saistību izpildes apdrošināšanas noteikumiem par apdrošinājuma summu 28 500 eiro. 

Pēc SIA “Relaks tūre” nonākšanas finansiālajās grūtībās BTA ir saņēmusi jau 246 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus no SIA “Relaks tūre” klientiem par kopējo summu 277 828 eiro. Izskatot no SIA “Relaks tūre” klientiem saņemtos iesniegumus par SIA “Relaks tūre” saistību neizpildi, ir konstatēts, ka apdrošinājuma summa, ko, slēdzot apdrošināšanas līgumu, noteica SIA “Relaks tūre”, ir būtiski mazāka par līgumsaistībām, ko SIA „Relaks tūre” ir uzņēmusies gada laikā, proti, kopējais SIA “Relaks tūre” klientiem nodarīto zaudējumu apmērs līgumsaistību neizpildes rezultātā vairākkārt pārsniedz normatīvajos aktos noteikto minimālo summu, par kuru attiecīgi SIA “Relaks tūre” bija noslēgusi apdrošināšanas līgumu. 

Godprātīgi veicot uzņemto saistību izpildi, BTA ir izmaksājusi apdrošināšanas atlīdzības SIA “Relaks tūre” klientiem par kopējo maksimālo apdrošināšanas līgumā iekļauto apdrošinājuma summu – 28 500 eiro – atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un secībai. Saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu” un apdrošināšanas līguma noteikumiem, gadījumā, ja apdrošinājuma summa ir mazāka par kopējo neizpildīto saistību apmēru, apdrošināšanas atlīdzības jāizmaksā tādā secībā, kādā ir iestājušies apdrošināšanas gadījumi un saņemti pieteikumi no klientiem, bet nepārsniedzot kopējo apdrošinājuma summu. Ņemot vērā iepriekš minēto, apdrošinājuma summa bija pietiekama tikai četru SIA “Relaks tūre” klientu zaudējumu segšanai, turklāt trijiem klientiem zaudējumi tika segti pilnā apmērā, bet ceturtajam tikai daļēji, jo izmaksāto atlīdzību kopsumma jau sasniedza līgumā norādīto maksimālo apdrošinājuma summu. Pārējiem SIA “Relaks tūre” klientiem, kuriem radušies zaudējumi par SIA “Relaks tūre” solītiem, bet nenotikušiem ceļojumiem, būs jācīnās par zaudējumu atlīdzināšanu, vēršoties tiesībaizsardzības iestādēs. 

Oskars Hartmanis, apdrošināšanas sabiedrības “BTA Insurance Company” SE Valdes loceklis: “Raugoties uz situāciju, par nožēlu jāatzīst, ka nepilnīgas jeb faktiski neesošas tūrisma aģentūru uzraudzības dēļ no valsts puses, kā arī tūrisma operatoru bezatbildības dēļ ceļotāji nav pasargāti no zaudējumiem, kas var rasties situācijā, ja tūrisma aģentūra nonāk finansiālās grūtībās. Šobrīd Latvijā neviena valsts institūcija nekontrolē, vai tūrisma aģentūras izpilda normatīvo aktu prasības, proti, vai Ministru kabineta noteikumos noteiktais minimālais drošības garantijas apmērs, par kādu lielākā daļa tūrisma aģentūru noslēdz apdrošināšanas līgumus, ir pietiekams, lai segtu visas saistības, ko tūrisma aģentūra reāli ir uzņēmusies gada laikā. Lielākā daļa tūrisma aģentūru izvēlas minimālo drošības garantijas apmēru, un to dara tikai lai formāli izpildītu normatīvo aktu prasības. Aicinām atbildīgās institūcijas pēc iespējas ātrāk sakārtot tūrisma nozares pārraudzību, lai turpmāk neatkārtotos šādi gadījumi, kad zaudējumi rodas patērētājiem tieši tāpēc, ka netiek kontrolēts, vai tūrisma aģentūru pašu noteiktais drošības garantiju apmērs ir pietiekams reāli uzņemto saistību izpildei, ja tūrisma aģentūrai rastos finansiālas grūtības. Tāpat arī aicinām tūrisma jomā strādājošos uzņēmējus līdz normatīvajos aktos noteiktā regulējuma izmaiņām atbildīgi organizēt uzņēmējdarbību, izvēloties biznesa apgrozījumam adekvātu apdrošināšanas aizsardzību. Šobrīd ir sākusies aktīvā ceļojumu sezona, tāpēc iedzīvotājiem, iegādājoties ceļojuma pakalpojumus tūrisma aģentūrās un noslēdzot līgumus, būtu jāpainteresējas par konkrētās tūrisma aģentūras drošības garantijas segumu uzņemto saistību izpildei.” 

Latvijai jāpārņem Igaunijas prakse 

Publiskajā Tūrisma aģentu un operatoru datubāzē (http://tato.em.gov.lv/) pieejamā informācija liecina, ka šobrīd tikai pieci uzņēmumi jeb 3 % no kopējā Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaita, kuriem ir operatora vai operatora un aģenta statuss, ir nodrošinājuši klientu iemaksātās naudas drošības segumu par lielāku summu, nekā Ministru kabineta noteikumos minētā minimālā summa. Šie pieci uzņēmumi, slēdzot apdrošināšanas līgumus, ir norādījuši apdrošinājuma summas robežās no 50 000 līdz 200 000 eiro. Nedaudz virs 60 % uzņēmumu saskaņā ar datubāzē pieejamo informāciju ir noslēguši apdrošināšanas līgumus par minimālo Ministru kabineta noteikumos norādīto drošības garantiju summu, savukārt vairāk nekā 30 % uzņēmumu šajā datubāzē vispār neparādās informācija, vai ir nodrošināts drošības garantijas segums uzņemto saistību izpildei. 

Ņemot vērā publiskajā datubāzē pieejamo informāciju, BTA uzskata, ka ir nepieciešama steidzama rīcība no valsts atbildīgo iestāžu puses, lai tūrisma operatoru noteiktās drošības garantiju summas būtu atbilstošas un garantētu saistību izpildi pret klientiem. Jau iepriekš BTA ir informējusi atbildīgo institūciju pārstāvjus par kaimiņvalsts Igaunijas praksi tūrisma nozares kontroles jomā. Igaunijas normatīvajos aktos ir definēts tūrisma operatoru minimālais saistību izpildes drošības garantiju apmērs atbilstoši uzņēmuma apgrozījumam un darbības principiem, piemēram, ja tūrisma uzņēmums gan pārdod, gan komplektē kompleksus tūrisma pakalpojumus, saistību izpildes apdrošināšanas polises apdrošinājuma summai ir jābūt 7 % apmērā no uzņēmuma plānotā gada apgrozījuma, bet ne mazākai par 32 000 eiro, bet, ja pārdod tikai citu uzņēmumu pakalpojumus, tad 1 % apmērā no plānotā gada apgrozījuma, bet ne mazākai par 13 000 eiro. 

Igaunijā tūrisma jomas uzņēmumus kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tai skaitā pieprasa no tūrisma uzņēmumiem bilances un nepieciešamības gadījumā arī gada vidū uzdod par pienākumu tūrisma uzņēmumam palielināt drošības garantiju segumu, lai tas būtu pietiekams reāli uzņemto saistību izpildei. Notiekot Igaunijā līdzīgam gadījumam kā šobrīd Latvijā ar SIA “Relaks tūre”, Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izvērtējot no klientiem saņemtos pieteikumus, veiktu aprēķinus par proporcionāli izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību visiem klientiem, bet apdrošinātājs, saņemot informāciju no Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra, izmaksātu attiecīgās summas tūrisma uzņēmuma klientiem, kuriem radušies zaudējumi neizpildīto saistību dēļ. 

BTA uzskata, ka arī Latvijā būtu jāprecizē Patērētāju tiesību aizsardzības centra loma tūrisma jomā strādājošo uzņēmumu uzraudzībā, tai skaitā jāpārņem Igaunijas prakse attiecībā uz zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzību izmaksāšanas kārtību.

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796